Senior Airman Zack Sherman
Utah reservists bring dental care to Guatemala
Senior Airman Jason Dickson